Yhteystiedot

Tarja Aaltonen

Nuoramoistentie 561

17240 Kalkkinen

tarja.dogfani@gmail.com

Tietosuojaseloste 21.5.2018 Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Dogfani

Nuoramoistentie 561

17240 Kalkkinen

mail: tarja.dogfani@gmail.com

https://www.dogfani.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero,

postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta.

Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot,

kuten tilauksen tuotesisälto, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilotietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Markkinointitarkoituksiin
 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

  Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuojaasetuksen

  asettamat vaatimukset.

  Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

  Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten

  toteuttamiseksi.

  Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen

  velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

  Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

  Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme

  toiminnan mahdollistamiseksi.

  Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Dogfani,n asiakasrekisteriin on

  talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

  Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on

  lähtökohtaisesti maksutonta.

  Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelynrajoittamista.

  Jos asiakas on rekisteröitynyt käyttäjä, hän voi päivittää omia perustietojaan tilihallinnan kautta. Siltä

  osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon

  virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä

  rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

  Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän

  tietosuojaselosteen Yhteydenotto -kohdan mukaisesti.

  Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä

  esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa wannabe.fi,n vastausta tietojensa oikaisemista

  tai poistamista koskevaan pyyntöön.

  Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn

  antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot

  itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle

  rekisterinpitäjälle.

  Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei

  ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  Muut oikeudet

  Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus

  peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Dogfani,lle tämän tietosuojaselosteen

  Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

  Yhteydenotot

  Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen

  liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä email: tarja.dogfani@gmail.com tai postitse

  osoitteeseen: Dogfani, Nuoramoistentie 561, 17240 Kalkkinen. Dogfani voi tarvittaessa pyytää

  rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen

  vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

  Dogfani

  Puhelintiedustelut: 040 5009718

  Sähköpostitiedustelut: tarja.dogfani@gmail.com